Sanasto

Siirry suoraan haluamaasi kirjaimeen alla olevien aakkosten avulla: 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y Z  Å  Ä  Ö 

A1-todistus (A1 certificate)

A1-todistus osoittaa, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan sovelletaan ja mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Voimassa oleva A1- todistus tarkoittaa, että eläke- ja tapaturmavakuutus on kunnossa.

Alihankkija (Subcontractor)

Alihankkija on taho, joka on tilattu suorittamaan sovittu työ. Alihankkijasta puhuttaessa tulee aina täsmentää minkä yrityksen alihankkijana yritys toimii eli minkä yrityksen kanssa alihankkija on sopimussuhteessa. 

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (Notification of posting of workers)

Ulkomaisen yrityksen lähettäessä työntekijän työskentelemään Suomeen, on yrityksen tehtävä ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä työsuojeluviranomaiselle.

Kiinteä toimipaikka (Permanent establishment)

Kiinteä toimipaikka on ajallisesti ja maantieteellisesti pysyvä liikepaikka, josta käsin harjoitetaan yrityksen toimintaa. Kiinteä toimipaikka voi muodostua ulkomaisen yrityksen toiminnasta Suomessa, jolloin yritykselle syntyy veronmaksuvelvollisuus Suomessa harjoitetun toiminnan tuloista. 

Lähetetty työntekijä (Posted worker)

Lähetetty työntekijä on työntekijä, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittunut työnantaja lähettää työsuhteen aikana rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen.


Lähetetyn työntekijän edustaja (Posted worker representative)

Ulkomaisen yrityksen lähettäessä työntekijän työskentelemään Suomeen, on yrityksen nimitettävä lähetetyn työntekijän edustaja.

Minimipalkka (Minimun wage)

Suomessa laki ei määrää minimipalkkaa, vaan palkan määräytymisen perusteet tulevat yleissitovista työehtosopimuksista.

Päätoteuttaja (Principal contractor)

Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä, työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho. Rakennustyömaalla voi olla vain yksi päätoteuttaja. Jos päätoteuttajaa ei olla erikseen nimetty, toimii rakennuttaja itse päätoteuttajana.


Pääurakoitsija (Main contractor)

Pääurakoitsija on taho, jolla on suora sopimus päätoteuttajan tai rakennuttajan kanssa. Pääurakoitsija vastaa sovitusta kokonaisuudesta ja tarvittaessa käyttää alihankkijoita urakan toteuttamisessa. 

Rakennuttaja (Developer)

Rakennuttaja on koko hankkeen päätilaaja.

Sopimuskumppani (Contracting partner)

Sopimuskumppaneita ovat tahot, jotka ovat sopimussuhteessa keskenään.


Suomalainen veronumero (Finnish tax number)

Kaikilta Suomessa rakennustyömaiksi luokiteltavilla alueilla työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan suomalainen veronumero, huolimatta työntekijän kansalaisuudesta tai yrityksen alkuperämaasta.


Suomalainen yritys (Finnish company)

Suomalainen yritys on Suomessa päätoimisesti toimiva, suomalainen Suomeen rekisteröitynyt yritys.


Suomalainen yritys, jolla ulkomaalaisia työntekijöitä (Finnish company with foreign employees)

Suomalainen yritys, jolla on ulkomaalaisia työntekijöitä on yritys, jolla on palkkalistoillaan ulkomaalaisia työntekijöitä, joihin saattaa kohdistua erilaisia vastuita ja velvollisuuksia verrattuna suomalaisiin työntekijöihin. 

Tilaaja (Buyer)

Tilaajavastuulaissa tarkoitettuja tilaajia ovat: elinkeinonharjoittajat, valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, seurakuntayhtymät, muut uskonnolliset yhdyskunnat sekä muut julkisoikeudelliset oikeushenkilöt. Tilaajalla tarkoitetaan myös kaikkia vastaavia ulkomaisia toimijoita.


Tilaajavastuulaki (Liability Act)

Tilaajavastuulaki edellyttää, että työn tilaajan tulee ennen sopimuksen solmimista selvittää, että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa, kuten esimerkiksi verojen maksut.


Tilaajavastuuselvitykset (Liability documents and clarifications)

Yrityskohtaiset tilaajavastuuselvitykset, jotka työn tilaajan on pyydettävä aina kaikilta sopimuskumppaneilta, ennen sopimuksen solmimista, riippumatta yritysmuodosta tai yrityksen alkuperämaasta:

Työntekijäkohtaiset tilaajavastuuselvitykset, jotka on pyydettävä, kun sopimuskumppanilla on tai tulee olemaan työntekijöitä työskentelemässä tilaajan kohteessa tai tiloissa:


Tulorekisteri (Incomes register)

Tulorekisteri on sähköinen tulotietojen tietokanta Suomessa. Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.


Työehtosopimus (Collective agreement)

Kun yrityksellä on Suomessa työskenteleviä työntekijöitä, on yrityksen nimettävä noudatettava suomalainen työehtosopimus. Jos soveltuvaa työehtosopimusta ei ole, tulee yrityksen ilmoittaa keskeiset työehdot.


Työterveyshuolto (Occupational health care)

Kun yrityksellä on Suomessa työskenteleviä työntekijöitä, on yrityksen järjestettävä lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työntekijöille suomalaisen palveluntarjoajan kautta.

Ulkomainen yritys (Foreign company)

Ulkomainen yritys on yritys, jonka toiminta sijoittuu toiseen valtioon ja on kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava yritys. Toiminta ei pääasiallisesti ulotu Suomeen. Vaikka yritys rekisteröityisi Suomeen tai sille muodostuisi kiinteä toimipaikka, luetaan yritys usein yhä ulkomaiseksi yritykseksi.

Vuokratyöyritys (Rental agency)

Vuokratyöyritys on yritys, joka vuokraa työntekijöitään muiden yritysten käyttöön. Vuokratyöyrityksen työntekijä toimii työn tilaajan työnjohdon alaisuudessa.

Yhteinen rakennustyömaa (Shared consruction site)

Kun vähintään kaksi työnantaja yritystä tai itsenäistä elinkeinonharjoittajaa tekee työmaalla rakennustyötä, syntyy yhteinen rakennustyömaa.